TREK JESUS AAN - PUT ON CHRIST
Romeine 13:11-14

11 En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.  12 Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.   13 Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.         14 Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

 

Romans 13:11-14

11 Besides this you know what [a critical] hour this is, how it is high time now for you to wake up out of your sleep (rouse to reality). For salvation (final deliverance) is nearer to us now than when we first believed (adhered to, trusted in, and relied on Christ, the Messiah).  12 The night is far gone and the day is almost here. Let us then drop (fling away) the works and deeds of darkness and put on the [full] armor of light. 13 Let us live and conduct ourselves honorably and becomingly as in the [open light of] day, not in reveling (carousing) and drunkenness, not in immorality and debauchery (sensuality and licentiousness), not in quarreling and jealousy.  14 But clothe yourself with the Lord Jesus Christ (the Messiah), and make no   provision for [indulging] the flesh [put a stop to thinking about the evil cravings of your physical nature] to [gratify its] desires (lusts)

 

Vertoon op Voorblad (Lok & Laai): 
Nee